Pomozte více finančně své farnosti!

Nelekejte se! Samozřejmě, každý dle svých možností. Ve farnosti jsou lidé, kteří mají plno dobrých nápadů, ale nezbytné finanční prostředky se nám daří získávat poměrně velmi těžko. Musíme si uvědomit, že náš počet je výrazně menší, než jsou naše záměry a cíle: totiž celkově pozitivně působit v životě společnosti. Jak asi skoro všichni víme, je velmi těžké pro naše záměry získávat finanční podporu ze strany státu, obcí či podniků. Z toho plyne jednoznačně to, že bychom měli s prostředky, které jsme ochotni pro prospěch farnosti věnovat, velmi dobře hospodařit. Níže jsou uvedeny informace o efektivním a legálním způsobu přispívání farnosti tak, aby to bylo daňově optimální.

Dary mohou být dvojí:

 • Příspěvky od organizací. Sice ne každý vlastní či vede nějakou společnost, ale řada z nás v nějaké pracuje. Nabízí se možnost přispět do farního rozpočtu na různé i obecně prospěšné úkoly. Řada organizací vytváří zisk a zvláště před koncem roku má na účtu dostatek prostředků, které raději dá na obecně prospěšné věci a bude vědět, pro co to je, než aby se tyto prostředky se dostaly do nepřehledného daňového systému státu, kde rozhodně není vidět, kde tyto prostředky skončí a jak efektivně jsou investovány. Kdo z nás může, nebojme se prosím oslovit své šéfy a předložit jim záměry farnosti! Je možné, že je některé z našich plánovaných aktivit osloví.
 • Dary od fyzických osob. I zde je možno přispět daňově výhodnějším způsobem než penězi v hotovosti. Je možné si dar odečíst od daňového základu.

Jak bychom tedy měli postupovat dle zákona?

Od základu daně z příjmů lze odečíst hodnotu darů fyzickým osobám i právnickým osobám se sídlem na území ČR mimo jiné i na náboženské účely pro registrované církve a náboženské společnosti.

 • Úhrnná hodnota darů musí u dárců - fyzických osob - přesáhnout 2% ze základu daně nebo musí činit alespoň 1.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10% ze základu daně.
 • U dárců - právnických osob - musí hodnota daru činit alespoň 2.000,- Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5% ze základu daně.

Poskytnutí daru a splnění podmínek pro jeho uznání za odečítatelnou položku od základu daně musí být poplatník daně schopen prokázat. Jako důkazní prostředky by měly být písemná darovací smlouva a dále potvrzení o předání předmětu daru obdarovanému (není-li příslušné potvrzení již obsaženo v darovací smlouvě).

Darovací smlouva by měla obsahovat:

 • Vymezení smluvních stran. Jako obdarovaný by měla být uvedena příslušná farnost, popřípadě jiná konkrétní složka římskokatolické církve s právní subjektivitou.
 • Předmět daru a prohlášení dárce, že dar daruje.
 • Účel daru. Dar musí být určen na náboženské účely, nestačí, že příjemcem daru je církev.
 • Prohlášení obdarovaného, že dar přijímá.
 • Potvrzení o převzetí daru obdarovaným (není-li toto potvrzení na samostatném dokladu – např. výpis z bankovního účtu při bezhotovostním převodu).


Vpřípadě, že jste se rozhodli touto formou peníze darovat, postupujte následovně:

 • Vyjasněte si, na jaký účel a kolik prostředků můžete věnovat.
 • Seznamte s tím pana faráře nebo někoho ze zástupců ekonomické rady a projednejte s ním zajištění potřebného dokladu.
 • Převeďte prostředky na příslušný účet farnosti: 361038389/0800 u České Spořitelny Beroun.
 • Uveďte tuto částku v příslušném daňovém přiznání jako odečítatelnou částku.


Budete-li mít další dotazy, obraťte se prosím na kteréhokoli člena z Ekonomické rady farnosti či na faráře.