Setkání mladých ke společné modlitbě, vzájemnému sdílení i zábavě probíhají ve školním roce každé úterý od 18 hod. v kaplance v areálu berounské fary. Všichni mladí jsou srdečně zváni.
Kontakt: Maruška Slavíková - 732 533 544, Eliška Šedivá - 731 360 485.


Modlitební společenství

Modlitební setkání se koná vždy ve čtvrtek (o prázdninách viz zpravodaj a ohlášky):

  1. čtvrtek - modlitba s Biblí - fara Beroun od 20 hod.
  2. čtvrtek - tichá meditace s Karmelem - Komunitním centrum sv. Ludmily na Tetíně od 20 hod.
  3. čtvrtek - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb - kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod.
  4. čtvrtek - tichá adorace - kostel sv. Kateřiny Tetín od 20 hod.
  5. čtvrtek - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb - kaple Povýšení sv. kříže Beroun od 20 hod.

Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě. :-)

tým MS
modlitba s Biblí - Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Jan Marek tel. 732 541 409
meditace Karmel - Libuše Lukášová tel. 724 352 366
adorace - Jan Franta tel. 605 983 228
adorace Tetín - Jana Civínová tel. 721 120 926

Mt 18,20 Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny.
Jan 16,13 Duch pravdy, vás uvede do veškeré pravdy.


Křesťanský klub Beroun

Křesťanský klub je občanské sdružení přátel z farnosti sv. Jakuba v Berouně, které si klade za cíl podporu tradiční rodiny, prohlubování rodinných hodnot v křesťanském duchu a především aktivní naplnění společného času rodin snažících se podle tradičních hodnot žít. Členové sdružení se aktivně podílí na životě farnosti a spolupracují též s ostatními uskupeními ve farnosti.

Cílovou oblastí činnosti občanského sdružení K-klub jsou především volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, například společné výlety, divadélka, mikulášká a maškarní setkání, či sportovní odpoledne. Protože si uvědomujeme důležitost výchovy k tradičním duchovním i společenským hodnotám již od útlého věku, rozhodli jsme se též dle možností podporovat Katolickou mateřskou školu v Berouně. Vrcholem tohoto snažení je každoroční pořádání Předadventního farního plesu s tombolou, jejíž výtěžek pravidelně připadne na konto Podpora KMŠ; podílíme se též na dalších akcích, které mají za cíl nejen finanční pomoc této mateřské škole.

 

Kontakt a informace:

K-Klub -   kklubberoun (zavináč) gmail.com
Alois Vašků - viceprezident, telefon 602 817 195
Pavel Kodras - tiskový mluvčí
Ivana Průšová - ekonomický manažer


 

Setkávání v Králově Dvoře - Počaplech

- První neděli v měsíci se po mši sv. koná setkání u kávy a čaje s výkladem nedělních biblických textů (vede jáhen Jiří Cikánek).
- Ve čtvrtek modlitba růžence před večerní mší sv., po ní korunka k Božímu milosrdenství za prosby farníků, za naše kněze, nová kněžská povolání, za naše představitele, za mír ve světě, za rodiny, za ZŠ Porozumění na faře… (vede A. Krzáková)
- Díky dobrovolníkům je zabezpečena pravidelná výzdoba a úklid kostela po celý rok od 17.30 modlitba růžence.
- Dvacet farníků se každý den doma modlí desátek Živého růžence. Modlíme se za církev, celý svět i každého člověka (J. Večerníková, 776591391).
- Putovní svatyňka navštěvuje osm rodin ve farnosti, Panna Maria s Ježíškem zůstává týden s rodinou a sdílí se všemi členy jejich starosti, problémy i radosti. Kdo by měl zájem, může se přidat (M. Bukovecká, 737433056).