Chramový sbor u sv. Jakuba v BerouněBerounský kostel sv. Jakuba apoštola je místem, kde se hojně pěstuje hudba. V roce 1997 byl obnoven chrámový sbor, který díky péči sbormistra Jiřího Beščece vyrostl do dnešních dnů na úroveň výborného amatérského ansámblu, jehož náplní je především zpěv při liturgii. Repertoár sboru tvoří liturgické skladby prakticky všech období. Zvláštní kategorii tvoří gregoriánský chorál provozovaný mužskou částí sboru - Svatojakubskou scholou cantorum. Svůj cíl vidí v udržování tradičního liturgického zpěvu, který je vlastním zpěvem katolické církve a tvoří tak most mezi lidmi různých národů. Svatojakubská schola cantorum často doprovází liturgii v domácím kostele, ale též hostuje v okolních kostelech, pravidelně zpívá při slavnostních bohoslužbách sloužených Královskou kolegiátní kapitulou na hradě Karlštejně. Vedle těchto dvou pěveckých uskupení funguje v berounském kostele Svatojakubské kvarteto. Jde o vokální ansábl specializovaný na renesanční polyfonii. Všechny sekce Svatojakubského chrámového sboru vystupují i koncertně. K pravidelným akcím patří adventní a vánoční koncert. Činnost chrámových hudebníků našla pozitivní odezvu i ze strany města Beroun, které formou dotačního titulu podporuje koncerty duchovní hudby v berounských kostelech.

V roce 2004 byly pořízeny nové varhany, které stávaly v kostele spřátelené farnosti sv. Bonifáce v Rijswijku v Holandsku. Tamější kostel sv. Benedikta byl zrušen a varhany byly věnovány naší farnosti. Jejich přemístění a celkovou rekonstrukci citlivě provedl mistr varhanář Jiří Vaculín ze Vsetína. Jde o nástroj se 2 manuály a pedálem a 21 rejstříky. Do varhan byly dodány dva nové rejstříky - Quintbass 5 1/3´ a Bazuin 16´. Díky této úpravě a celkové intonaci mají varhany monumentální zvuk připomínající katedrální nástroj. Projekt se uskutečnil s podporou Sdružení pro duchovní hudbu, Psalterium s.r.o. a mnoha dalších účastníků.

Celá dlouhá desetiletí vykonává varhanickou službu Miloš Palkoska. Jeho obětavost pomohla přenést celou farnost přes dobu komunistické zlovůle. Tento významný muž vykonával též funkci kostelníka a farního sekretáře. Do varhanické služby se rovněž zapojuje Jaroslav Matys. V roce 2003 převzal funkci varhaníka Lukáš Petřvalský, který působí též jako muzikolog, pedagog a skladatel. Společně se sbormistrem Jiřím Beščecem vytvářejí takový koncept liturgické hudby, který vychází ze současného vnímání liturgie. V duchu pravidel formulovaných v papežské konstituci Musicam sacram komponuje Lukáš Petřvalský hudbu "na míru" dané příležitosti i s aktivní účastí lidu. Činnost chrámových hudebníků se děje v úzké spolupráci s děkanem P. Josefem Pecinovským, který vděčně hudbu podporuje a vytváří optimální podmínky pro realizaci i velkých projektů.

Od roku 2006 funguje při berounské farnosti Seydlovo sdružení, které je pořadatelem cyklu koncertů duchovní hudby. Toto občanské sdružení je příjemcem dotačního titulu od města Beroun a zároveň s městem spolupracuje na realizaci vybraných akcí kulturních programů města Beroun (Dny evropského kulturního dědictví, nebo koncert u příležitosti zahájení adventu). Kromě toho také dbá na charakter koncertů, neboť ctí zásadu, že v prostředí chrámu by měla znít výhradně hudba odpovídající prostředí.

Chrámový sbor zkouší pravidelně v pátek od 18:15 hodin v kapli Povýšení sv. Kříže v areálu fary. 

 

Farnost děkuje za pomoc při realizaci duchovní hudby při liturgii a koncertech.

 

Koncerty
Chrámový sbor u kostela svatého Jakuba st., apoštola
Co dnešní hudbě v kostele předcházelo