Setkání mladých ke společné modlitbě, rozjímání nad Písmem, hovorům o víře probíhají ve školním roce každé úterý od 18 do 20 hod. v kaplance v areálu berounské fary. Všichni mladí cca od 14 let jsou srdečně zváni.
Kontakt: Marta Štorkánová, 733 707 043, marta.storkanova@seznam.cz.


Modlitební společenství

Modlitební setkání se koná vždy ve čtvrtek:

  1. čtvrtek - modlitba s Biblí v Berouně na faře od 20 hod.
  2. čtvrtek - večerní teologický klub v Berouně na faře od 20 hod.
  3. čtvrtek - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod.
  4. čtvrtek - adorace a večer chval na Tetíně v kostele sv. Kateřiny od 20 hod.
  5. čtvrtek - tichá adorace a modlitba chval, díků, proseb v Berouně v kapli Povýšení sv. kříže od 20 hod.

Setkání při modlitbě trvá do 21,30 hod. Následně je volná diskuze pro zájemce do 22 hod.
Přímluvné modlitby je možno vložit v kostele do krabičky a na web farnosti. Děkujeme, modlíme se za Vás.
 
Srdečně Vás zveme ke společné modlitbě. :-)

tým MS
modlitba s Biblí - Libuše Lukášová tel. 724 352 366, Jan Marek tel. 732 541 409
teologický klub - Martin Šulc tel. 724 836 618
adorace Beroun - Jan Franta tel. 605 983 228
adorace Tetín - Jana Cívínová tel. 721 120 926

Mt 18,20 Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.
Ef 6,18 V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny.
Jan 16,13 Duch pravdy, vás uvede do veškeré pravdy


Křesťanský klub Beroun

Křesťanský klub je občanské sdružení přátel z farnosti sv. Jakuba v Berouně, které si klade za cíl podporu tradiční rodiny, prohlubování rodinných hodnot v křesťanském duchu a především aktivní naplnění společného času rodin snažících se podle tradičních hodnot žít. Členové sdružení se aktivně podílí na životě farnosti a spolupracují též s ostatními uskupeními ve farnosti.

Cílovou oblastí činnosti občanského sdružení K-klub jsou především volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, například společné výlety, divadélka, mikulášká a maškarní setkání, či sportovní odpoledne. Protože si uvědomujeme důležitost výchovy k tradičním duchovním i společenským hodnotám již od útlého věku, rozhodli jsme se též dle možností podporovat Katolickou mateřskou školu v Berouně. Vrcholem tohoto snažení je každoroční pořádání Předadventního farního plesu s tombolou, jejíž výtěžek pravidelně připadne na konto Podpora KMŠ; podílíme se též na dalších akcích, které mají za cíl nejen finanční pomoc této mateřské škole.

 

Kontakt a informace:

K-Klub -   kklubberoun (zavináč) gmail.com
Alois Vašků - viceprezident, telefon 602 817 195
Pavel Kodras - tiskový mluvčí
Ivana Průšová - ekonomický manažer


 

Setkávání na faře v Králově Dvoře - Počaplech

- první neděli v měsíci setkání po mši sv. na faře s výkladem nedělních biblických textů
- poslední neděli v měsíci setkání na faře po mši sv.