Přípravu na biřmování vede formou on-line setkání jáhen Jiří Cikánek.
Termín biřmování ve farnosti je zatím plánován na 6. června.